Rodo

EleganSe

Rodo

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego Dębowiec Marta

Zgodnie z wymaganiami art.13 i 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego Dębowiec Marta informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego Dębowiec Marta mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego Dębowiec Marta Czekanka 116 42-470 Siewierz w godzinach 9.00-12.00. EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego Dębowiec Marta nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: marta.debowiec@gmail.com

EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego Dębowiec Marta informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla dostawców usług oraz klientów (potencjalnych klientów):

Dostawcy usług

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z:
✔ prawidłowym wykonaniem umowy – dane są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
✔ realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
✔ ewentualnej windykacji i obsługi prawnej – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO

Dane zostały uzyskane:
✔ bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem oferty;
✔ albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami;
✔ albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.
✔ Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

Dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz mogą być przekazane do biura rachunkowego na etapie rozliczenia usługi.

Ma Pani/Pan prawo żądania EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego Dębowiec Marta dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Klienci (potencjalni klienci)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z:
✔ nawiązaniem współpracy biznesowej i komunikacją – na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO
✔ realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO

Dane zostały uzyskane:
✔ bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem zapytanie lub wykonała telefon w sprawie oferty;
✔ albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami lub osobę, która uczestniczy w realizowanej przez nas usłudze;
✔ albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
ewentualnej windykacji i obsługi prawnej – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz mogą być przekazane do biura rachunkowego na etapie rozliczenia usługi.

Ma Pani/Pan prawo żądania od EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego Dębowiec Marta dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Spełniając obowiązek prawny w zakresie danych osobowych informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Dębowiec, która prowadzi działalność gospodarczą jako EleganSe Akademia Rozwoju Osobistego Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W razie chęci skorzystania ze swojego prawa, proszę o przesłanie informacji na adres mailowy marta.debowiec@gmail.com. Pełna treść obowiązku informacyjnego: www.eleganse.pl.